(ENGLISH VERSION: BELOW THE DUTCH VERSION)
Arnhem, oktober 2018

Hallo sportvrienden,

In 2019 bestaat Liever Sportiever 30 jaar, dat willen we natuurlijk niet ongemerkt laten. We willen dit samen met jullie vieren op de jaarlijkse lentedag op zaterdag 16 maart 2019.

Dat Liever Sportiever een pareltje is in de dovenwereld, vooral in maart, dat is bij iedereen wel bekend. 30 jaar en de parel zijn onlosmakend met elkaar verbonden, daarom ook dat ons logo tijdelijk een mooie schelp is met een parel erin.

We hopen in 2019 op een extra volle bak! Zowel qua deelnemende teams als toeschouwers. Overdag het grootste dovenvolleybaltoernooi van Nederland en avonds? Daar zijn we als commissie nog druk mee bezig.

Deze keer hebben we ook een hele speciale actie!
Als je je team uiterlijk 24 december opgeeft (dus na betaling op de lijst staat), dan hoef je maar 30 euro te betalen.
Teams die NA 24 december opgeven (en betalen) betalen 40 euro.
Dus… wees slim en geef je team ZSM op! De deadline is 1 februari 2019 om je team op te geven.
Via deze link kom je meteen op het inschrijfformulier.  Na het aanmelden krijgt men meteen een mail met betalingsinstructies.

We hopen op 2 poules met elk 7 competitieteams en 7 poules met elk 7 recreatieve teams( meer kan indien wij extra velden kunnen regelen).

Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 16 maart 2019 van 9.30 uur tot 18.00 uur. Dit vindt plaats in Sportcentrum “Valkenhuizen”, Beukenlaan 15 te Arnhem.
Dit toernooi is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar.

Alleen Gemengde teams  worden toegelaten, wat inhoudt dat er minimaal twee dames in het veld moeten staan.

Zoals al jaren het geval is: recreatief volleyballen staat bij Liever Sportiever op de eerste plaats,
maar net als in de afgelopen 8 jaar hebben we ook het komende toernooi voor de fanatiekere teams een competitieklasse.
We hebben dus twee klasse’s: recreatie en competitie, geef dus bij de inschrijving op, met welke klasse je team mee wil doen.
Gezien onze ervaring van afgelopen jaren, staan we niet toe dat de spelers/sters van
de aangemelde competitieteams in een ander competitieteam spelen op een ander tijdstip 

We zullen de spelregels proberen tijdig door te geven, dit zal dan ook via de website vermeld worden.

Prijzen verdienen de teams niet alleen door overwinningen, maar ook als men zich leuk verkleed,
want de Lentedag is altijd 1 groot gezellig sociaal wapperend feest voor iedereen!
De laatste jaren waren er niet bijzonder veel leukst verklede teams aanwezig, we hopen dat dit weer een groot succes gaat worden op ons 30 jarig bestaan, maak het de commissie moeilijk om een prijs hiervoor uit te delen!

Doof, slechthorend maar vanzelfsprekend zijn ook horenden, zijn van harte welkom! Let wel, we bedoelen met horende teams die binding hebben met doven/slechthorenden.

In 2019 krijgen ook de kinderen weer onze aandacht, op welke manier, ook daar is de commissie druk mee bezig.

Wat nu even belangrijker is: de inschrijving voor het volleybaltoernooi is geopend!

We hopen jullie weer te begroeten op ons lentevolleybaltoernooi op 16 maart 2019.

Met vriendelijke sportgroeten,

Annaliese, Anja, Jolanda, Mineke, Lieke, Lucien, Adriaan en Jeroen
De Lentecommissie

—————————————————————————————
English:

Dear sports friends,

Deaf Sports Club Liever Sportiever will be 30 years old in 2019, which of course we do not want to leave unnoticed. We want to celebrate this together with you on Saturday, March 16, 2019.

Liever Sportiever is a pearl in the deaf world, especially in March, that is well known to everyone. 30 years and the pearl are inextricably linked, therefore our logo is temporarily a beautiful shell with a pearl in it.

We hope in 2019 on an extra full box in the Sportshal! Both in terms of participating teams and spectators. During the day the biggest deaf volleyball tournament in the Netherlands.

This time we have a very special action! If you submit your team no later than 24 December (so after payment is on the list), you only have to pay 30 euros.. Teams that give up (and pay) after 24 December pay 40 euros. So … be smart and give your team ZSM!
The deadline is 1 February 2019 to give up your team.

Here, you can find the registration form. After registration you will immediately receive a mail with payment instructions.

We hope for 2 groups with 7 competition teams and 7 groups each with 7 recreational teams (more is possible if we can arrange extra fields).

The tournament will be held on Saturday, March 16, 2019 from 9.30 am to 6 pm. This takes place in Sports Center “Valkenhuizen”, Beukenlaan 15 in Arnhem.

This tournament is suitable for everyone from 16 years. Only Mixed teams are allowed, which means that there must be at least two ladies in the field.

As has been the case for years: recreational volleyball is the top priority at Liever Sportiever, but as in the past 8 years, we also have a competition class for the upcoming tournament for the fanatical teams. So we have two classes: recreation and competition, so specify when registering with which class your team wants to participate.

The teams earn not only by victories, but also when they dress up nicely, because the Spring Day is always a great sociable social party for everyone! The last few years there were not very nicely dressed teams present, we hope that this will be a great success on our 30th anniversary, make it difficult for the committee to award a prize for this!

Deaf, hearing-impaired, but obviously also hearing, are most welcome! Mind you, we mean with hearing teams that have a connection with the deaf / hard of hearing.

In 2019 the children will again receive our attention, in which way, the committee is also busy with this.

What is more important now: the registration for the volleyball tournament is open! We hope to welcome you again at our spring volleyball tournament on March 16, 2019.

With friendly sports greetings,

Annaliese, Anja, Jolanda, Mineke, Lieke, Lucien, Adriaan and Jeroen

The Spring Committee